Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Leger des Heils
 

Songtekst | YouTube | S | 1959
 

Uitgave: Handelsdept. Leger des Heils Amsterdam

Kant A

01 Vertrouw op God

Kant B

01 Jezus leeft en redt

1 Vertrouw op God

Vertrouw op God , Die aard' en hemel schiep,
En alles voor Zijn glorie blijft bestemmen.
Geen berg is Hem te hoog , geen zee te diep;
Geen hinderpaal kan Zijn genade remmen.

Koor.
Vertrouw op God , uw God , in spanning en gevaren,
Vertrouw op Hem, al strijdend tegen - d'onheilsmacht;
Als gij volhardt , zult gij Zijn heerlijkheid ervaren,
Veel meer dan wie ook heeft gebeden of gedacht.

Vertrouw op God, op Hem Wiens mens gij zijt,
Wiens beeld gij in de wereld uit moogt dragen,
Die, als het Zijne deerlijk schipbreuk lijdt,
De daad stelt van Zijn off'rend welbehagen .

Vertrouw op God, Wiens trouw uw uitkomst is:
Zo gij 't uwe aan Hem kwijt wilt raken,
Dan hebt g' een huis en een gedekte dis
Bij Hem , Die heel Zijn liefde waar zal maken.

Coda:
Vertrouw op God! Halleluja!

Tekst: Envoy H. Smallegange Melodie: Thorsten Kjäll
Hannonie : Sven Benzein

Jezus leeft en redt

1.Jezus verliet de hemel voor ons, zoekend naar 't mensenhart,
't Licht bracht Hij mee en 't gezang der hoop volgd' op het lied der smart.

Koor.
Hij leeft, Jezus leeft, o ziel, kom in zond' niet om.
Hij leeft, Jezus leeft en troont in Zijn heiligdom.
Daar pleit Hij voor u en biedt u genade aan.
Hij leeft! Prijst Zijn Naam. Jezus leeft! Hij leeft en redt!

2. Ziel, die in wanhoop bijna bezwijkt, gebroken, schuldbewust,
Daar is genade in overvloed, Bron van de ware rust.

3.Ja, halleluja! Christus, Die leeft, zit aan Gods rechterhand .
Ga, breng het nieuws, Jezus leeft en redt volk'ren van ieder land.

Woorden : Majoor L. Muilins Muz'iek: Lt-ko .Jnel F . Grant
Ned . tekst: Envo y H. SmaUegange
 

   

Songtekst | YouTube | CD
 

Leger des Heils - Getuigen van Jezus

Deel 1

01 Voorwaarts Christen strijders
02 Hoe groot zijt Gij
03 O twijfel niet
04 Welk een vriend is onze Jezus
05 Genade die mij zocht
06 Gods trouw
07 Mijn Jezus
08 Groot is Uw trouw
09 Al wat ik ben

Deel 2

10 Ik ben gered
11 Als een hert
12 Hier ben ik o Heer
13 Een Heer die dient
14 Een kind kan Gods weg
15 Getuigen van Jezus
16 De zegen van de Heer
 

   


Songtekst | YouTube | LP | 1963Songtekst | YouTube | Maxi singel | 1887-1962

Songtekst | YouTube | LP
 

Koren van het Leger des Heils - Voorwaarts Christenstrijders

Kant A

01 Voorwaarts, Christenstrijders
02 Ik wil graag iets doen voor mijn Heiland
03 Wie maar komen wil
04 Breng wat zonneschijn
05 O, zee van Gods liefde

Kant B

01 Heer, ik geef me aan U volkomen
02 Halleluja, prijst de Heer!
03 Lichtjes in de duisternis
04 Grijp toch de kansen, door God u gegeven
05 Geef Jezus de ere

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Leger des Heils - Hoor dat blijde zingen 1973
Nationaal zangerscongres concertgebouwAmsterdam

Kant A

01 De oude heilsstrijd
02 Alzo lief had God de wereld
03 Ja, 't is geloof dat wint
04 Glory, glory, hallelujah (Combo Schiedam)
05 Staat op voor Jezus
06 't Wonder vond plaats en glorie werd mijn deel

Kant B

01 Ken uw roeping!
02 Onze vreugde is 't, U te roemen
03 Heilig mij in woord en daad
04 Op Koninklijk bevel (mars)
05 Stromen van zegen gaan komen
06 Als Gods bazuin weerklinkt

   


Songtekst | YouTube | LP | 1975
 
Salvation Army - Spirit of Joy - London Citadel Band (Canada)

01 Our Saving faith
02 Our Sovereign faith
03 Our Stirring faith (medley)
04 Our Christian experience (medley)
05 Our Christian witness
   

Songtekst | YouTube | LP
 

Leger des Heils - 100 jaar muziek en zang

LP1

Kant A

01 Wij marcheren voorwaarts
02 Komt, laat ons zingen,al te saam
03 Nu ben ik een met Jezus
04 Dicht bij het hart van God
05 Genade, die mij zocht
06 Daar is schoonheid in de naam van Jezus
07 Bron van genade

Kant B

0 Hoor dat blijde zingen
02 Breng wat zonneschijn
03 Onze vreugd is 't U te roemen
04 Nog veel meer
05 Jezus, meer dan alles zijt Gij mij
06 Wie kiest als zijn Koning
07 U zij de glorie!

LP2

Kant A

01 Staat op, staat op voor Jezus
02 Stromen van zegen gaan komen
03 Tel uw zegeningen
04 Ik ben zo dankbaar
05 Welk een vriend is onze Jezus
06 Kroont Hem!
07 Het is maar een stap tot Jezus
08 Zonneschijn in mijn ziel

Kant B

01 Om te strijden heeft de Heer ons uitgezonden
02 Ja, 't Is 't geloof dat wint
03 Jezus is mijn Heiland
04 Ik wil graag 't verhaal vertellen
05 Heer, leer m'uw wil verstaan
06 In harmonie met U
07 Lt.-kolonel A.M. Bosshardt
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Leger des Heils - Strijder voor het geloof

Kant A

01 Komt voorwaarts in de heil'ge strijd
02 Gods trouw is wonderbaar
03 Rousseau
04 Al wat is van mij, Heer
05 O Heer, wat zijt Gij goed

Kant B

01 Zingend geloof
02 Geprezen ij des Heilands naam
03 Welk een vriend is onze Jezus
04 Strijders voor het geloof
05 Luister naar 't alarmsignaal

   


Songtekst | YouTube | LP | 1974
 
Leger des Heils - Om te strijden heeft de Heer ons uitgezonden

Kant A

01 Hoor dat blijde zingen
02 De Trooster
03 Om te strijden heeft de Heer ons uitgezonden
04 Genade, die mij zocht
05 Heer, leer m'uw wil verstaan
06 Tel uw zegeningen
07 O zee van Gods liefde

Kant B

01 Geef het nimmer op
02 Hoor mij, Heer, nu 'k neerkniel
03 Vraag de Heer u te helpen
04 U, Heer Jezus, wil ik volgen
05 Dit is 't momnet
06 Als de ranken aan de wijnstok

   

Songtekst | YouTube | LP | 1975

Leger des Heils - Nationaal Zangerscongres 1975

LP1

Kant A

01 Jezus mijn heiland
02 Wij zijn een Leger
03 In harmonie met U
04 Getuigen wil ik van wat God deed
05 Gods trouw geeft steeds gehoor
06 Ierder kans om te getuigen

Kant B

01 Wij geven nimmer op
02 Altijd luistert Hij
03 Heer, ontmoet mij
04 Prijst Hem

LP2

Kant A

01 Daar is schoonheid in de naam van Jezus
02 Gods werk eist spoed
03 Elk zal aanschouwen
04 De dure prijs

Kant B

01 Nu ben ik een met Jezus
02 Het lied van de strijder
03 Jezus kwam met vree tot mij
04 De vreugdebrenger
05 God is Koning!
 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Leger des Heils - Kerstfeest met het Leger des Heils

Kant A

01 Stille nacht, Heilige nacht
02 Blij Kerstmis klokgelui
03 Bethlehem-Efratha
04 In Bethlehems stal
05 Kindje Jezus
06 Hoe zal ik U ontvangen

Kant B

01 Ere zij God
02 O zingt het met juub'lende koren
03 Eng'len zingen God zij d'eer
04 Klein kindeke Jezus
05 Schoonste der sterren
06 Er ruist langs de wolken

   

Songtekst | YouTube | LP | 1972
 

Leger des Heils - Kerstviering met het Leger des Heils

Kant A

01 Hoor, ginds in Bethlehems velden
02 Nu syt wellecome
03 Nergens een plaast
04 De Herdertjes lagen bij nachte
05 O Kindeke klein
06 Bim Bam
07 Adeste fidelis

Kant B

01 Er ruist langs de wolken
02 Christmas Yoy
03 Blij kerstmis klok gelui
04 In het licht
05 Heerlijk klonk het lied der Engelen
06 Geen wiegje als rust plaast
07 Ere zij God


Look Away Harkema
 
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Look Away Harkema - Als mensen aan ons vragen

Look A Way is opgericht in 1971. De naam is gekozen omdat we verder moeten kijken d.w.z. dat we ons steeds weer moeten afvragen wie we mogen zijn. Daarom willen we Gods woord naar voren brengen d.m.v. gospelsongs en moderne geestelijke liederen.

Kant A

01 Blaas de bazuin
02 Toen ik naar een naaste zocht
03 Als de Heer eens wederkomt
04 Aan het, Kruis
05 Als mensen aan ons vragen
06 Denk toch aan mij

Kant B

01 Dit, dit is de wereld waar ik in woon
02 Het lied van het westen
03 Breng ons naar huis
04 Dit is het woord
05 Hoelang horen mensen
06 Wat God in deze tijd zoekt
 


Luctor et Emergo

 

Songtekst | YouTube | LP | 1980

Zang en Muziekgroep Luctor Et Emergo - Er is een Heer
Luctor Et Emergo: Ik worstel en kom boven!

Kant  A

01 Leven wij zo dicht bij de Heer vandaag
02 Al mijn schuld is weg gedaan
03 Spoedig zal komen de hemelse Heer
04 Er is een Heer

05 Zie ik sterren aan de hemel staan
06 Een vonk is al genoeg

Kant B

01 Op de hele wereld zijn mensen zo als wij
02 Zing maar je lied
03 Wij zingen van Jezus, Hallelujah, Zingen prijzen....
04 Leer mij hoe ik moet leven Heer
05 Komt nu en zingt een loflied voor de Heer
06 Teenager ben je eenzaam

 
 

www.dekleinekracht.com