Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


Ed van Essen Speelt Gewijde Klanken
 
   

Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
 

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

11 ‘k Ben een Koninklijk kind

1. ‘k Ben een schip in de storm, dat de haven niet vindt. Houd mij vast, houd mij vast, spreek mij aan als uw kind. ‘k Ben een vogel die vlucht, voortgejaagd door de lucht. Houd mij vast, houd mij vast, ‘k ben een Koninklijk kind.

‘k Ben een Koninklijk kind, door de Vader bemint, en Zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag’raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij!

 
2. Als uw woord mij bereikt, ik in U richting vind. Houd mij vast, houd mij vast, spreek mij aan als uw kind. Dan zijn stormen gestild, voorbij is vlucht en wind. Houd mij vast, houd mij vast, ‘k ben een Koninklijk kind.
 
‘k Ben een Koninklijk kind, door de Vader bemint, en Zijn oog rust zo teder op mij! Als de daag’raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord, roept Hij mij om te staan aan zijn zij! (refrein 2x)

   


Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

10
Ik verblijd mij zeer & Zing, alles wat ademt

Ik verblijd mij zeer in de Heer, mijn ziel juicht in mijn God. Ik verblijd mij zeer in de Heer, mijn ziel juicht in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld.

Zing, alles wat ademt, zing een lied voor de Heer, zing over Zijn goedheid, iedere morgen weer. Zing, alles wat ademt, jubel zolang je leeft, groot is de liefde, die Hij ons geeft!
 
1. God ziet ons aan, Hij laat ons niet gaan. In Zijn Zoon komt Hij zo intens dichtbij, raakt ons leven aan. Teder en zacht toont Hij ons Zijn macht en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid! (refrein)
 
2. God noemt Zijn Naam, komt in ons bestaan. Meer dan ooit is Hij zo intens dichtbij en met ons begaan. Hij geeft de kracht, Zijn steun dag en nacht, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!
 
3. Hoog boven de wolken, reikt Zijn trouw keer op keer, breng Hem je aanbidding, geef Hem je lof en eer. Zing, alles wat ademt, jubel zolang je leeft, groot is de liefde, die Hij ons geeft!
 
Ik verblijd mij zeer in de Heer, mijn ziel juicht in mijn God. Ik verblijd mij zeer in de Heer, mijn ziel juicht in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld.

Opwekking -157
 

   

Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

09
Is uw paspoort getekend, o mens

1. Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader, bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend, met Zijn bloed, dat Hij reddend vergoot?

Nog is het tijd, de Heer geeft gena, de toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens?    
 
2. Gij kunt zelf de tol niet betalen. Goud en Zilver verliest daar zijn macht. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang, tot het land waar de Heiland u wacht. (refrein)  
 
3.  Het is nu het uur van beslissing. Bij de grens reeds begint het gericht. O, geloof in de Heiland, uw Redder. En Hij voert u naar ’t eeuwige Licht.
 
Nog is het tijd, de Heer geeft gena, de toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens? (refrein 2x)  
 
Is uw paspoort getekend, o mens?

Arrangement gemaakt op de basismelodie, welke te vinden is in: 
Joh. de Heer: lied 890
 

   


Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
 

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

08 Jeruzalem, o stad van goud - 2002

1. Daar in de heuvels van Judea, na jarenlange strijd. Daar luiden klokken in de verte, de stem der eeuwigheid. Een stenen pad, wel haast versleten, daar trok de tijd voorbij. Een muur waar mensen staan te bidden, opdat het vrede zij.

Jeruzalem, o stad van goud, voor eeuwig jong, al ben je oud. Ik zal je nooit vergeten, jij bent van mij. Jeruzalem, o stad van goud, voor eeuwig jong, al ben je oud. Ik zal je nooit vergeten, jij bent van mij.


2. De weg naar Jericho ligt open, door ’n bloeiende woestijn. Het wonder dat daar eens gebeurde, zal steeds mijn lichtpunt zijn. Oh, Here God, wil mij vergeven, mijn lofzang is maar klein. Jeruzalem, jij bent mijn leven, en zal dat altijd zijn

Jeruzalem, o stad van goud, voor eeuwig jong, al ben je oud. Ik zal je nooit vergeten, jij bent van mij. Jeruzalem, o stad van goud, voor eeuwig jong, al ben je oud. In mijn hart heb ik geweten, eens kom je vrij. Jeruzalem, o stad van goud, voor eeuwig jong, al ben je oud.
In mijn hart heb ik geweten, eens kom je vrij.
 

   


Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

07 Ik zie een poort wijd open staan


1. Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van ‘t kruis, waar ‘k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen.

Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

2. Die open poort laat d’ ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. (refrein)

3. Die open poort leidt tot Gods troon: gaat door, laat niets u hind’ren; neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, die God biedt aan Zijn kind’ren. (refrein)

4. In ‘t hemelrijk, voor Jezus troon daar leidt het kruis tot zegen; daar dragen wij voor kruis een kroon door Jezus' bloed verkregen.

Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.


Johan de Heer: lied 140

   


Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
 

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

06 Welk een vriend is onze Jezus

1. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ‘t al niet brengen, in ‘t gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ‘t strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem, die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ’t die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak belast, beladen, en ter neer gedrukt door zorg, dierb’re Heiland! Onze Toevlucht! Gij zijt onze Hulp en Borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; in Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; in Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

Johan de Heer: lied 150
 

   

Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
 

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

05 Elk uur, elk ogenblik

1. Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U; Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu.

Mijn ziel heeft U van node, elk uur, elk ogenblik! O zegen mij, mijn Heiland! Tot U kom ik!

2. Mijn ziel behoeft Uw hulp, in vreugd’ en pijn; wil elke dag o Heer, nabij mij zijn. (refrein)

3. Leer mij Uw wil te doen steeds meer en meer; wil aan mijn ziel Uw woord vervullen Heer! (refrein)

4. Mijn ziel zucht steeds naar U, o heilig God! Ik ben Uw eigendom, volzalig lot! (refrein 2x)

   

Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
 

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

04
Ik bouw op U, mijn Schild

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Arrangement gemaakt op de basismelodie, welke te vinden is in:

Joh. de Heer: lied 96

   

Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
 

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

03
Breng ze thuis, breng de zoekende naar Jezus

1. Hoor, ’t moet des Herders stemme zijn, die daar weerklinkt in de woestijn; roepend het schaap, dat angstig krijt en om des Herders liefde schreit!

Breng ze thuis, breng ze thuis, breng de zoekende naar ’t Vaderhuis; breng ze thuis, breng ze thuis, breng de zoekende naar Jezus.

2. Wie wil de Herder helpen gaan om het verloor’ne bij te staan, brengen het schaap naar ’s Herders stal, waar het beveiligd wezen zal.
(refrein)

3. In de woestijn hoor ik hun klacht; zij zijn verleidt door satans macht; luister nu naar des Herders kreet en vind het schaap, voor ’t welk Hij leed

Breng ze thuis, breng ze thuis, breng de zoekende naar ’t Vaderhuis; breng ze thuis, breng ze thuis, breng de zoekende naar Jezus. (refrein 2x)

Arrangement gemaakt op de basismelodie, welke te vinden is in:
Joh. de Heer: lied 627
 

   

Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
 

Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

02 Heilig, Heilig, Heilig

1. Heilig, Heilig, Heilig; Heilig is de Heer: Heilig, Heilig, Heilig, Hem alleen zij d’ eer! Hem die nooit begonnen, nimmer eind’gen zal. Eeuwig onvergank’lijk de Een’ge is en ‘t Al!

2. Heilig, Heilig, Heilig; Heilig is de Heer: Heilig, Heilig, Heilig, Hem alleen zij d’ eer! Almacht, wijsheid, liefde, vloeien in Hem saam. Heilig is de Here, heilig is zijn naam!

3. Heilig, Heilig, Heilig; Heilig is de Heer: Heilig, Heilig, Heilig, Hem alleen zij d’ eer! Hij die geen begin kent en geen ondergang. Blijvend heerst en standhoud, eeuwigheden lang. Almacht wond’re liefde, dalen om ons neer! Heilig, Heilig, Heilig; Heilig is de Heer!

Arrangement gemaakt op de basismelodie, welke te vinden is in:
Evang. Liedboek – 0287
Leger des Heilsbundel – 0019

   


Songtekst | YouTube | Nieuwe Muziek 2016
Ed van Essen Speelt op Tyros - Effe bijtanken

01 Als Hemelse vrede mijn wezen vervult

1. Als hemelse vrede mijn wezen vervult, dan velt mij geen storm, geen orkaan; ‘k blijf juichen, al moet ik veel weerstand doorstaan: “Het is goed, het is goed in mijn ziel.” Het is goed in mijn ziel. Het is goed, het is goed in mijn ziel.

2. Al wordt ik beproefd en door satan bedreigd, die zekerheid wint altijd weer: ik blijf overwinnaar door Jezus, mijn Heer! Het is goed, het is goed in mijn ziel! (refrein)

3. Hoe groot ook mijn schuld was, de Heer nam die weg: Hij heeft voor mijn zonden geboet. Ik leef uit de kracht van het vuur en het bloed; het is goed, het is goed in mijn ziel! (refrein)

4. En nu leef ik toe naar de dag van zijn komst, waarop ieder oog Hem zal zien. Als Jezus zal komen, 't bazuingeschal klinkt, is 't dan goed, is't dan goed in uw ziel?
Het is goed in mijn ziel. Het is goed, het is goed in mijn ziel. (refrein 2x)

Arrangement gemaakt op de basismelodie, welke te vinden is in:
Leger des Heilsbundel – 0213
 


Elly en Rikkert Zuiderveld
 
 


Songtekst | YouTube | 1976,  '77, '78, '81, '83, '86
Elly en Rikkert Zuiderveld - Zingen voor U

01 Ik prijs Uw naam
02 Kinderen kom naar huis
03 Hij is Koning
04 Al je haren zijn geteld
05 Dochter van Sion
06 De leeuw van Juda
07 Kom en zie
08 Hij leeft
09 1,2,3
10 Alles wat adem heeft
11 Zoals klein in de hand van de pottenbakker
12 Allles heeft de Here God gemaakt
13 Hosanna
14 Al waren je zonden als scharlaken
15 Ik was op reis
16 Zend mij
17 Jona
18 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
 
nummers van de lp's: Levend Water
Al je haren zijn geteld
De late regen
Kom en zie
 
 
 
 
 

EO Kwartet - Meer Zendtijd voor het Evangelie
 

Songtekst | YouTube | LP

EO Kwartet o.l.v. Arie Pronk

Kant A

01 Zingt nu de macht van Jezus' naam
02 Jezus, die mijn ziel bemint
03 Leer mij Uw weg, o Heer
04 Jezus zal heersen
05 Gij eng'len die omhoog
06 Neem Heer mijn beide handen

Kant B

01 O God, mijn Koning en mij Heer
02 Mijn Herder is de Here God
03 Volle verzekering
04 'k Heb u beloofd, O Jezus
05 God onzer vaad'ren
06 De dag door uwe gunst ontvangen


 

www.dekleinekracht.com