Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht

 
Dick Le Mair  
   


Songtekst | YouTube | CD
 
Dick Le Mair Orkest Speelt Johannes de Heer

01 Jezus mijn Heiland
02 Elk uur, elk ogenblik
03 Nader, mijn God, bij U
04 Veilig in Jezus armen
05 Doorgrond mijn hart
06 Liefde was het
07 Geprezen zij de Heilands naam
08 Ik geef mij zelf aan U volkomen
09 Blijf bij mij Heer
10 Op U, Mijn Heiland blijf ik hopen
11 Gouden harpen ruisen
 


Dobber, de uit Harich
 

Songtekst | YouTube | LP | 1977

Zanggroep De Dobber
Een jongerenkoor uit Harich in Gaasterland. Het koor zingt geestelijke liederen in het Nederlands en het Fries.

Kant A

01 De siedder
02 Waar is dat goed voor God
03 Zolang er mensen zijn
04 As alle hope
05 Myn folk, hoe kinne jim
06 Geef vrede Heer
07 Oardielje net

Kant B

01 Ien folle greater as du en ik
02 Sit net yn nood
03 Vrij zijn
04 Onze Vader
05 Heilig, Heilig, Heilig
06 En Jezus stie op alle merken
07 O Hear lit my in wurktuch weze fan jins frede
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Zanggroep De Dobber
Een jongerenkoor uit Harich in Gaasterland. Het koor zingt geestelijke liederen in het Nederlands en het Fries.

Kant A

01 It grut hielal is Gods domein
02 Uit poeziealbum van Josien
03 Gebed van it rike westen
04 Hantsjebakke mei God
05 Derom
06 De Kening komt
07 Hear untfermje jo

Kant B

01 Mensen dromen van geluk
02 Waarom leven de volken
03 Wat zou de wereld anders zijn
04 Arbeid en lean
05 Werom?
06 Myn untrouw folk
07 Skiep sunder hoeder

 
Dokkum Zingt 20 Jaar I,J,C
 

Songtekst | YouTube | LP

Dokkum Zingt 20 Jaar HET I.J.C.

Deze plaat is uitgegeven door HET I.J.C. te Dokkum. In het I.J.C. - Komitee van een aantal samenwerkende Prot. Chr. Jeugdverenigingen - hebben zitting: de Baptisten Jongeren, de Chr. Geref. Jeugdver., de Geref. Jeugdver. en het Christelijk Jongeren Verbond van Aalzum en Dkkum.

m.m.v. Het Trio Visser, Pro Rege, Mannenkoor, Muziekkorps Oranje, en Kinderkoor en Jeugdkoor

Kant A

01 Gezang 96: 1,2 en 3
02 Ik stond bij het graf
03 Als ik Hem maar kenne
04 Prijs den Heer
05 Laat de kinderen tot mij komen
06 Ruwe stormen mogen woeden
07 Scheppingslied, Alles wordt nieuw

Kant B

01 Prijs mijn ziel
02 Het lied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
03 Psalm 95
04 Orgel solo
05 Zend mij Heer
06 Kom laat ons dan prijzen
07 Het lied van de eenheid der kerk
 

 
Drentse Zusjes, de Ali en Bea Hendriks
 

Songtekst | YouTube | S
 

De Drentse Zusjes Ali en Bea Hendriks
met bas, gitaar en hammond-orgel

Kant A

01 'k Leg mijn al Heer aan Uw voet

Kant B

02 Wat een vreugde zal dat wezen

 

   
Zalige toekomst

Glorieklokken nr.149

'k Leg nu mijn "al" O Heer aan Uw voet,
Jezus ik kom, Jezus ik kom.
Was nu mijn ziele rein in Uw bloed,
Jezus, ik kom tot U.
Wees gij mijn gids, op 't eenzame pad,
Houd steeds mijn hand door d'Uwe omvat.
Leid zacht mij voort naar de eeuwige stad,
Jezus, ik kom tot U.

'k Wijd me aan Uw dienst voor eeuwig, o Heer,
Jezus ik kom, Jezus ik kom.
'k Leg bij Uw kruis, mijn leven nu neer .
Jezus, ik kom tot U.
Zonde en wereld zijn nu voorbij,
Hemelse vreugd maakt mijn harte zo blij.
Waar is een vriend, zo lieflijk als Gij,
Jezus ik kom tot U.

'k Ben nu Gods kind, heb dank, o mijn God.
Ere zij 't Lam, Ere zij 't Lam .
'k Leg in Uw tedere handen mijn lot,
Ere zij 't lam van God .
't Schaap eens verdoold op duistere pašn,
Naamt Gij, o dierbare Heiland weer aan.
O leid mijn schreden nu en voortaan,
Ere zij 't Lam van God.

Jezus ik kom

Glorieklokken nr.495

Wat een vreugde zal dat wezen,
Als mijn Jezus straks komt,
Dat geen klachten meer of vrezen,
Ied're twijfel verstomt.

Koor:
Als de Heiland zal verschijnen,
En Hij oproept al de Zijnen,
Ied're zorg zal dan verdwijnen,
Als mijn dierbre Heiland komt.

Als mijn naam wordt afgelezen,
Bij 't bazuinenklank.
Zal mijn ziel van vreugde beven,
Vol van lof , prijs en dank .

0, ik zal mijn Jezus eren,
Die mij kocht met Zijn bloed.
Hij, de Midd'laar, Heer der heren,
Die mijn schu ld heeft geboet.

Onze Heer zal spoedig komen,
Zaal'ge toekomst zo blij,
Laat Uw kaarsen brand end blijven,
Jezus komst is nabij.
 

   
   

Songtekst | YouTube | S
 

De Drentse Zusjes Ali en Bea Hendriks
met bas, gitaar en hammond-orgel

Kant A

01 Op de weg van reddende liefde
02 Ruimt de stenen weg

Kant B

01 Wij wonen in Kanaans  land
02 Zie,daar is een plaats bij mij

 

 

   
Op de weg van reddende liefde

Glorieklokken nr.501

Op de weg van reddende liefde.

1. Daar is glorie in mijn hart,
Want de Heer nam weg mijn smart.
Ja, Hij redde mij en dat maakt mij blij;
'k Ben van Hem en Hij is van mij.


2. Aan het kruis stierf Hij voor mij,
Maakte mij van zonde vrij.
Hij houdt vast mijn hand, tot ik kom in 't land,
In het land aan de overzij.

3. 'k Wil Hem prijzen in mijn lied,
Tot mijn oog zijn schoonheid ziet;
'k Ben in Hem verblijd tot in eeuwigheid,
Gans verdwenen is mijn verdriet.

Koor. 'k Wandel nu op de hoge weg,
Van zijn reddende liefdemacht.
Daar is geen zond' of krankheid meer,
Maar eeuwige vree en kracht.
Ruimt de stenen weg

Glorieklokken nr.529

Ruimt de stenen weg.

1. Ruimt de stenen weg, heft de banier omhoog,
Maakt uw paden recht en richt op God het oog.
Breekt met d' oude zonden, waar uw hart aan hecht,
Wandelt voor Gods aangezicht en weest oprecht.

2. led're steen verspert de doorgang tot uw hart,
Nooit kan God u redden uit uw zielesmart,
Zo ge niet gehoorzaam let op zijn gebod,
Ruimt de stenen weg, eerst dan ontmoet ge God.

3. Laat uw harte rein'gen door het bloed van 't Lam,
Dat alleen kan doven ied're zondevlam.
Als verzoeking dreigt, heft de banier omhoog,
't Licht zal u omstralen van des hemels boog.

4. Blust de Heil'ge Geest niet uit, gij kind van God,
Ruimt de stenen weg, geeft in Gods hand Uw lot.
Jezus geeft u kracht het kwade te weerstaan,
Hij, de trouwe Leidsman, zal steeds met u gaan.

Koor. Zuivert uw gemoed van d' oude zonden,
Wil in woord en daad Gods eer verkonden;
Dient getrouw uw Heer en leeft slechts tot zijn eer,
O, ruimt de stenen weg, maakt plaats voor Jezus.
   
   
358 - Wij rusten in Kanaansland

Glorieklokken nr.358

Wij rusten in Kanaansland.

1. Men stelt ons zo vaak met bevreemding de vraag:
"Vanwaar toch die vreugde en vree?
Vanwaar toch die kracht in verzoeking of leed?
O, deel ons die zegen toch mee".

2. De dageraad gloord'in mijn leven zo zwart,
De nacht van mijn zonden vlood heen,
Het bloed van mijn Heiland verdreef al mijn schuld,
Hij hoorde mijn klacht en geween.

3. Voorbij is de nacht en ik sta in het licht
Van godd'lijke kracht en gena.
Nu dank ik mijn Heiland,
Die droeg mijne schuld,
Aan 't kruishout op Golgotha.

4. Nu woon ik in Kanaan, heel dicht bij mijn Heer,
En drink uit de zee van kristal.
Gods zonschijn en liefde vervullen mijn ziel,
Mijn Jezus, mijn Koning, mijn Al!

Koor. Wij wonen in Kanaansland,
En rusten aan 't eeuwigheidsstrand:
Het oude woestijnleven is nu voorbij,
Wij rusten in Kanaansland.
522 - Zie, daar is een plaats bij Mij

Glorieklokken nr.522

Zie, daar is een plaats bij Mij.

1. Daar 's een plaats bij Mij, in de eeuw'ge Rots,
Ja, een schuilplaats voor ied're nood.
Vlucht tot Mij, o ziel, spreekt de Heer, uw God.
Met uw zorgen, klein en groot.

2. Daar 's een trouwe hand, die uw ziel bedekt
Voor de pijlen uit satans boog.
Veilig zijt gij steeds onder Jezus' bloed,
In die Rots, zo sterk en hoog.

3. Daar 's een plaats bij Hem als de vijand naakt,
Trouwer Helper bestaat er niet.
Leg uw kommer neer aan zijn Vaderhart,
Trooster is Hij in verdriet.

4. Daar 's een plaats bij Mij, spreekt de dierb're Heer;
Nimmer wankelt de eeuw'ge Rots.
Zoek uw rust in Hem als gevaar u dreigt,
Bouw steeds op de liefde Gods.

Koor. Daar 's een schuilplaats, droevig hart,
Waar gij rust vindt in 't uur van zorg en smart.
Jezus schenkt u vreugd' en vree,
Deelt u moed en zegen mee,
Daar 's een schuilplaats in de Rots.
 
 

www.dekleinekracht.com