Welkom

Albums Update Links YouTube

Contact 

 

Evangelische piratenzenderin Jorwerd uit de lucht gehaald
 

'Sike en iensume minsken krije stipe fan us musyk'JORWERD - "Roept uit aan alle stranden, het Evangeliewoord". Aan die opdracht is de evangelische piratenzender Castor in Jorwerd ten gronde gegaan. Afgelopen zondag werd de zender na vier jaar opnieuw uit de lucht gehaald. Het is de tweede keer in negen jaar tijd dat psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen door de Radio Controle Dienst uit de ether zijn verbannen. Maar de honderden platen van onder anderen Gert en Hermien, Ellyen Rikkert en Wietse van der Heide blijven in de trekken van de 'zenderpiraten' Tjeerd en Ymkje van der Heide staan. Tjeerd vermoedt namelijk dat de zender eind september weer in lucht is.

De aanhang binnen het zenderbereik van ongeveer twintig kilometer, is in ieder geval groot, want de telefoon staat rood gloeiend sinds de controleurs de zender uit de lucht namen. "Dy mannen wiene noch boppe doe't ik de earste tillefoantsjes al krige. glende, iensume en sike minsken dy't elke snein nei it programma harkje, skillen daliks. Ik sei tsjin dy man fan de kontroletsjinst: Jo pakke no dizze stjoeder op, mar wolle jo no ek efkes de tillefoantsje oppakke? Mar dy man koe fansels ek neat sizze. It wie trouwens dysel de man dy't us fjouwer jier werom ek pakt hat". Ymkje van der Heide (30) hangt al bijna twee dagen aan de telefoon, die onmiddellijk weer begint te rinkelen als ze hem heeft neergelegd.

"Der binne sa'n protte minsken dy 't iensum, siik of allinnich binne en sokke musyk nedich hawwe. Se krije stipe troch dy musyk en fine it tige spitich dat wy ophalde moasten. In tal minsken hat de plysje skille en frege wrom wy pakt binne. Wy krije sver in ban mei de minsken. Elke snein harkje se nei it programma en skilje se us. Meastentiids meitsje wy dan in praatsje. Dat kin oer it waar gean, mar ek oer geastlike saken" .


Opgepakt

Voor Ymkje was de inval van de Radio Controle Dienst een hele onplezierige ervaring. "Sy binne mei syn fjouweren kaam. Twa oan de foardoar en twa by de fterdoar, mar dy koene der net yn, want s hn lei foar de doar. It wie krekt oft wy misdiedigers wiene".

Programmamaker, zendamateur en presentator Tjeerd van der Heide (32) heeft altijd al rekening gehouden met een dergelijke inval. "Ik hie it altyd wol yn'e efterholle, mar as it dan dochs bart dan skrikst wol. Wy moasten it programma nderbrekke. De mannen hawwe de hiele 'zendbak' meinommen mei stereokode en rsfilters derby. Dat wie foar wol tzen gne tink ik".

Maar het geld kan Tjeerd niet zoveel schelen. "Ik doch it folslein ut mysels. Ik skoai ek net om jild. Ik bin der ommers sels mei begn en ik fyn it prachtich. It is in bytsje aventoer en je helpe der in hiel soad minsken mei". Tjeerd en Ymkje van der Heide weten best dat het wettelijk niet mag, maar ja ... Ymkje: "Sjoch, dr kinne je lang en breed oer prate, mar it mei net. Allinnich, der binne sa'n soad dingen dy't tsjinwurdich net meie. Dit mei dus net, mar ik soe wier net witte wrom dat it net mei en ik tocht dat wy drneist ek nochris in opdracht hawwe om it Evangeelje te bringen. Dit is dus in manier. De minsken dy't harkje, komme ut alle tsjerken en soarten leauwen, fan jehova oant baptist. Ek minsken dy 't noait yn tsjerke kornme, harkje wol nei us. Wy krije no tillefoantsjes en' reaksjes fan minksen ut in doarp dr't wy it folslein net wei ferwachte hiene. It die bliken dat sy elke snein harkje".

Studiogasten

Zelf zijn Ymkje en Tjeerd gerefomeerd, maar de muziek is bestemd voor iedereen. Tjeerd beperkt zijn presentatie tot de afkondiging van de muziek; hij brengt tussendoor geen speciale 'boodschap'. Alleen als er in de buurt een bijzondere kerkdienst wordt gehouden met een koor of muziekgroep, dan vraagt hij daarvoor speciale aandacht. Een enkele keer zijn er studiogasten.
Zo traden Rienk en Wytske een paar weken terug nog 'live' op in de studio en vorige week zondag was de groep Eaglefield uit Tzum te gast. "Dy minsken moate ek wat bekendheid krije. Ferskate groepkes wurde bekend troch sokke utstjoerings. Meastentiids wurde se dan faker frege foar optredens yn tsjerken en sa". Iedere zondag bellen tientallen luisteraars op naar het huis van de Van der Heide's. Ymkje neemt de telefoon op, maakt een praatje en noteert de verzoeknummers die Tjeerd dan even later op de draaitafel legt. "Ik tink dat der elke snein yn trochsneed wol tritich minsken skilje. Sa no en dan is it wat minder, mar der binne ek wolris sneinen mei fjirtich tillefoantsjes. Dan binne wy middeis om heal wei trijen noch net k1ear", zegt Ymkje
.
Tophits

De plaat van Gert en Hernien Timmermans is bijna grijs gedraaid, net als het nummer 'Welk een Vriend is onze Jezus' dat voor de luisteraars van Castor een absolute tophit is. Voor Tjeerd niet zo onbegrijpelijk: "Ik fyn dat seIs ek noch altyd ien fan de moaiste lieten". Ymkje prijst vooral letse van der Heide aan. "Dy man is net sa bekend, mar hy kin o sa goed sjonge. De har kers fine dat ek hiel moai. Foar harren is hy,in favoryt".

Natuurlijk komt er ook kritiek. "As wy negative reaksjes krije, dan is dat meastal om de musyk dy't wy draaie. Dy minsken wolle wat oars draaie. Mar wy draaie allinnich mar geastlike musyk, it makket net ut yn hokker taal. Mar it measte draaie wy yn 't hollansk, want dat heare je hast noait, ek net foar de EO", aldus Tjeerd van der Heide. Wanneer hij terugkomt in de ether weet hij nog niet precies. In ieder geval word  dat niet meer voor de zomer. "Simmerdeis is it foar us altyd rstich. Mar drnei kom ik wol werom. It wol earst noch efkes de boete fwachtsje. Foar fjouwer jier krige ik in boete fan f 500, mar ik bin bang dat it no wat mear wurdt. Dat sille wy besjen moatte".

Door Hildebrand B. BijleveldDinsdag 6 juni 1989


 

www.dekleinekracht.com