Welkom

Albums Update Links

YouTube

Contact 

 
Welkom bij de Kleine Kracht: Albums  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerst  ■ Paasliederen  ■ Samengestelde muziek door de Kleine Kracht


BBC- Combo en The Living stones
 

Songtekst | YouTube | LP
 

BBC- Combo en The Living Stones
Lof trompet, Snaar en stem loven Hem
 
Blijde Geluiden uit Muntendam
 


Songtekst | YouTube | LP
 
Blijde Geluiden - Uitnodigings en Overwinningsliederen - o.l.v. Derk Jager

Kant A

01 Glory, glory, halleluja
02 Broeder kom
03 Teenager, Jezus roept
04 De Herder der liefde
05 In deze stille, Heilige ure
06 Naam van Jezus
07 Ik weet ik ben het eigendom van Jezus
08 De liefde Gods

Kant B

01 Zend, O Heer
02 Eenmaal zullen wij het begrijpen
03 Mijn hart is blij
04 Vertrouw op God
05 Looft den Heer
06 Glory, Glory halleluja
07 Hoe groot zijt Gij

 

   


Songtekst | YouTube | LP
 
Blijde Geluiden  - Hij is wel met u bezig

Kant A

01 Ik ben gered
02 Hoe kan de wereld weten
03 Spreek een woord van Jezus
04 Hebt ge uw ziel voor de Heiland ontsloten
05 Je toekomst heeft God in Zijn hand
06 Kom naar huis
07 Dierbare Jezus

Kant B

01 Wat moest ik toch beginnen
02 Ik ben de uwe Heer !!
03 Wij gaan tezamen door het leven
04 Wees eens eerlijk
05 Ieder die wil
06 Ik ben nimmer alleen
07 Blijf met mij

 

   


Songtekst | YouTube | LP
Blijde Geluiden - Jezus is het antwoord

Kant A

01 Bekende en onbekende koren:
 - Jezus Christus leeft
 - Prijst Hem, prijst Hem
 - Looft des Heren Naam met mij
 - Als ik denk aan de liefde van Jezus
 - Ik weet dat God de weg mij banen zal
 - U houdt Uw hand
02 Wij willen anders
03 De brug is vrij
04 Wij zingen van de liefde van Jezus
05 De weg naar boven
06 May be in the morning

Kant B

01 Geef mij kracht
02 Mijn Heer en ik
03 Toen ik Jezus nog niet kende
04 Eenzaam en verlaten
05 Toen ik Jezus ontmoette

06 Kom geef Uw leven
07 Wees niet bang
08 Bekende en onbekende koren:
 - Het kruis
 - Ik vouw mijn handen Heer

 -
Gedenk aan mij
 

   


Songtekst | YouTube | LP | 1977

Blijde Geluiden - De machtige hand van de Heer (1977)

Juist in deze tijd , waarin alles schijnt te wankelen en schijnbaar alle normen worden aangetast. Willen wij als jonge mensen van ,,Blijde Geluiden" zingen en getuigen dat de Machtige Hand van de Heer, nog altijd regeert - redt - zegent en uitzendt. Wij hopen dat U, dit ook mag zien - geloven, ervaren en mee zult doen, Tot eer van Hem.

Kant A

01 Jezus Gij zijt alles
02 Uw naam o Heiland zij al de eer
03 De machtige hand van de Heer
04 Door in Christus te geloven (Laat de Heiland niet wachten)
05 Spoedig zal komen
06 Mijn hart is vol zonneschijn
07 Ga mij niet voorbij

Kant B

01 Gods telefoonlijn
02 Kan zingen van blijdschap
03 Ik weet Hij leeft (Ja, Jezus leeft)
04 Waarom alleen
05 Ik stond een stil
06 Als de bazuin zal klinken
 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

20 Jaar Blijde geluiden

Kant A

01 Zijn naam is wonderbaar
02 Je kunt het zelf niet aan
03 God houdt de hele wereld
04 Halleluja, prijst de Heer
05 In de straten van een stad
06 Dag en nacht Heer
07 Nader mijn God bij U

Kant B

01 Er is een Heer
02 We shall not be moved
03 Eenmaal zullen wij zingen
04 O, Heer wat zal dat een morgen zijn
05 Neem mij hand dierbre Heer
06 It's me p Lord
07 Into my heart
08 Amen

   

Songtekst | YouTube | S
 

Blijde geluiden uit Muntendam

Kant A

Kant B

   

Songtekst | YouTube | S
 

Blijde geluiden uit Muntendam

Kant A

01 Hoe kan de wereld weten
02 God is mijn licht

Kant B

01 Van aangezicht tot aangezicht
02 Neem op uw kruis en volg Mij

   


Songtekst | YouTube | S
 
Blijde geluiden uit Muntendam - Op het kruis van Golgotha

Kant A

01 Op 't kruis van Golgotha
02 O, 'k zing zo gaarne van Gods liefde

Kant B

01 Kom wandel met Hem
02 't Oude is voorbij prijst de Heer

Orgel en Mandoline - Looft Hem met snaar en spel
 

Songtekst | YouTube | LP |1981
 

Orgel en Mandoline - Looft Hem met snaar en spel
Benny Ludemann, Mandoline en Klaas Jan Mulder, Orgel

Kant A

01 Ik wens te zijn als Jezus
02 Scheepke onder Jezus hoede
03 Zouden wij ook eenmaal komen
04 Blijf bij mij Heer
05 Als op 's leven zee
06 U zij de glorie
07 Heer wees mijn gids
08 O liefde Gods oneindig groot

Kant B

01 Als ik maar weet
02 Jezus mijn Heer
03 Welk een vriend is one Jezus
04 Vaste rots van mijn behoud
05 Van U wilik zingen
06 Neem Heer mijn beide handen
07 Amazing grace
08 De Heer is mijn Herder
 

   
Blijde Zaaiers, de
 


Songtekst | YouTube | LP
Muziek en zangensemble De Blijde Zaaiers o.l.v. Jaap Wessels

Kant A

01 Sta, voor 't geen gij plicht weet pal
02 Mijn schapen horen naar mijn stem
03 De liefde van mijn Heiland
04 O zoete naam met uw verborgen schatten
05 Ik neem het besluit niet langer te zoeken
06 Vol verwachting blijf ik uit zien
07 Zacht als de stem van een engel
08 Eens zal ik mijn Heer ontmoeten

Kant B

01 Luister naar de blijde boodschap
02 Als Jezus met mij wandelt
03 Spreek slechts en ik wil volgen
04 Medley
05 De Heer is mijn vriend en mijn leidsman
06 Wacht u voor verzoeking in uw leven
07 Als ik kom in hemels
08 Ik wil zingen van mijn Heiland

 

   

Songtekst | YouTube | LP
 

Muziek en zangensemble De Blijde Zaaiers o.l.v. Jaap Wessels

Kant A

01 Laat nu vandaag
02 Komt laat ons zingen
03 God heeft aan woorden geen gebrek
04 Ik blijf Hem verwachten
05 De blijdschap van ons leven hier
06 Als mijn arbeid voleindigd

Kant B

01 Medley
02 Een nimmer falend vriend, Ik wandel met Jezus ea.
03 Ik wil zijn als een vogel
04 Hebt ge uw ziel voor de Heiland ontsloten
05 Geen rijker leven
06 De zon schijnt in mijn ziel vandaag
07 Hoor, het moet des Herders stemme zijn
08 Berg mij in Uw Heilige hoede
09 Als mijn arbeid voleindigd
 

 
Bliid Boadskip uit Augustinusga
 

Songtekst | YouTube | LP
 

Hij houdt de hele wereld in Zijn hand
De zang en muziekgroep Bliid Boadskip uit Augustinusga - Surhuizum 1984

Kant A

01 Dit is de wereld waar ik in woon
02 Voor ieder land
03 Kom er maar bij
04 Luister
05 Nummers
06 Jou in han
07 Heer ik kom tot U
 
Kant B

01 Heer van hierboven
02 He, luister even
03 Oardielje net
04 Op de top van een wolk
05 Mijn Vader dank U wel
06 Jij..
07 Hij houdt de hele wereld in Zijn hand
 

 
Bliid Boadskip Sjoners uit Berlikum
 

Songtekst | YouTube | LP | 1977
 

Bliid Boadskip Sjoners

Kant A

01 Kom tot mij
02 Hoe soe ik restich sliepe (Hoe zou ik rustig kunnen slapen)
03 Hij vergeet ons niet
04 Down by the riverside
05 Tel uw zegeningen

Kant B

01 Een gesprek met Jezus
02 Waarom toch?
03 Us leave Hear, dy't alles docht (Onze lieve Heer, die alles doet)

04 Negro Spirituals
- Standin in the need of prayer
- Swing low, sweet chariot
- We shall over come

05 Veilig in Jezus armen
06 Kom in mijn hart
 


Bodaan, Ds. L. A. Koopvaardijpredikant Ned. Hervormde Kerk
 

Songtekst | YouTube | S
 

Ds. L. A. Bodaan - Schipper naast God

Kant A

01 Veilige Haven

Kant B

01 Schipper naast God


Ds. L.A. Bodaan
Koopvaardijpredikant Ned. Herv. Kerk

Als samensteller van het AVRO-Ziekenprogramma PALET prijs ik mij gelukkig met de medewerking van Dominee L. A. Bodaan van de Hervormde Zeemansraad Amsterdam , die om de twee weken op dinsdagmorgen de zieke luisteraars met een opwekkend woord in de ruimste betekenis een hart onder de riem steekt. Hij verstaat de kunst om Heilige Zaken zonder ophef in gewone bewoordingen, ontleend aan eenvoudige voorvallen van elke dag, tot zijn onzichtbaar auditorium te brengen. Doodgewoon - simpel - zonder theatraal gedoe brengt hij die Boodschap , waartoe hij zich geroepen voelt. Een Boodschap, die blijft hangen en ook ons in de studio iets doet. Zijn populariteit bij de zieke en ook niet zieke luisteraars, die klaarblijk met evenveel genoeg en naar hem luisteren, is in n woord kolossaal! Huisvrouwen bellen mij geregeld voor de uitzending op met de vraag: "Hebt U Dominee Bodaan vandaag in Uw programma, want dan wacht ik met boodschappen doen, totdat hij geweest is!"


Bodaan is een voortreffelijke medewerker, een man met veel gevoel voor humor, "common sense " en vooral een gezellige man.  Nauwelijks heeft hij AVRO Studio IV betreden met een vriendelijk ,,Goeienmorgen allemaal", of het colbertje gaat uit om leunend op de vleugel een paar notities te krabbelen in een schoolschrift. Krabbeltjes , die straks tot leiddraad van zijn praatje zullen dienen, daarbij inhakend op de prestaties van de andere medewerkers en medewerksters, die vr hem in het programma aan de beurt zijn. Speciaal op zijn eigen verzoek gebruikt hij als muzikale omlijsting geen gewijde muziek, maar een plaat van de Silver Strings van Victor Silvester met lrving Berlin's nummer YOU' RE JUST IN LOVE, want Bodaan is een fervent Silvester-bewonderaar . "Een machtig orkest !" zoals hij dat uitdrukt.

Het vorige jaar maakte hij als predikant op een koopvaardijschip een reis naar Zuid Amerika en de Verenigde Staten. Met zijn overrompelende charme wist hij het klaar te spelen om bandopnamen 1 voor PALET te maken in Amerikaanse Radio Stations, qie hU ons per K LM toezond. Opnamen, die bij gebrek aan zijn eigen herkenningsmelodie begonnen met pittige Dixielandmuziek, zoals "Five Foot Two , Eyes of Blue" e.d . Met een opvallende vlotheid presenteerde hij eens voor de AVRO microfoon mijn grammofoonplatenrubriek DISCOTARIA, op een wij. ze, die een Amerikaanse discjockey hem nauwelijks verbeterd zou hebben.

Zijn grote kracht schuilt in het feit, dat hij altijd zichzelf blijft. Ook tijdens een interessant interview, dat hij voor Palet maakte met de beroemde Gospel zangeres Mahalia Jackson, dat zij hem, bij grote uitzondering in haar hotelkamer in Amsterdam toestond. Tijdens een uitzending tegen Kerstmis, voelde hij zich geroepen om tot onze verbazing plotseling met een Bing Crosby achtige stem enige maten van' "l' m dreaming of a white Christmas " te zingen. Het Cocktail-trio, dat in diezelfde uitzending was , zowel technicus Gerard Harms als ik waren unaniem van mening , dat onze vriend Bodaan een bijzonder leuke stem had. Eenparig waren wij het erover eens, dat het een stunt zou zijn als er van hem een grammofoonplaat gemaakt zou worden. "Hou je zuster voor de gek !" was lachend zijn antwoord.

Het gevolg was , dat Ad v. d . Gein een tweetal liedjes ging schrijven, waarop Hans Roef de tekst maakte. De dag voor de opname belde hij mij uit Amsterdam op: "Morgen gaan we naar Brussel om een plaat te maken. Nou, we zullen het wel zien! " met een stem waar uit weinig vertrouwen sprak: "Tenslotte ben ik toch geen zanger, die een lied kan zingen, maar een doodgewoon mens, dat een liedje brengt!" En juist daarin schuilt zijn grote verdienste . Zonder enige pretentie brengt hij deze twee zeemansliedjes "DE LOODSBOOT" en "SCHIPPER NAAST GOD" met een overtuiging , omdat hij er zelf in ge looft en een gemak als of het zijn dagelijks werk is. Zijn trouwe luisteraars en zij, die hem al of niet beroeps halve kennen, zullen met dit plaatje aangenaam verrast worden. "Wie had dat ooit kunnen denken!" zuchtte hij. toen ik hem vertelde, dat radio- televisie- en grammofoonplatenmensen, zelfs van de concurrentie hun oprechte bewondering toonden. Van harte hoop ik, dat het publiek en ook de handel dit plaatje van de zingende Domine met evenveel geestdrift zullen ontvangen als hij bij de opname voor de microfoon heeft gezongen.

JAN KOOPMAN
Hilversum , februari 1962
 

 
 

www.dekleinekracht.com